przejdź do treści

Statut SCZ SPZOZ

Statut SP ZOZ SzW


UCHWAŁA NR XXIII/694/20

RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie i nadania Statutu Szczecińskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczecinie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713, 1378 z późn. zm.) i art. 42 ust. 4  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493 z późn. zm), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie na Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.

§ 2. Nadaje się Statut Szczecińskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/1247/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

  

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

 

 

Renata Łażewska

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr XXIII/694/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r.

STATUT Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Szczecińskie Centrum Zdrowia, zwane dalej Centrum, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

2.      Podmiotem tworzącym Centrum jest Gmina Miasto Szczecin.

3.      Centrum wpisane jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, spisu prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, pod numerem 000000017772.

4.      Centrum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000005493.

5.      Centrum używa pełnej nazwy w brzmieniu: Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

6.      Centrum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: SCZ.

§ 2. Centrum działa na podstawie:

1)  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493  ze zm.), zwanej dalej ustawą;

2)  uchwały Nr XLVIII/609/98 Rady Miasta Szczecin z dnia 08 czerwca 1998 r. w sprawie przekształceń miejskich zakładów opieki zdrowotnej w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

3)  innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 4) niniejszego statutu.

§ 3. Siedzibą Centrum jest Szczecin, ul. Stanisława Wyspiańskiego 24.

§ 4. Obszarem działania Centrum jest Gmina Miasto Szczecin. Obszar działania może być poszerzony w oparciu o zawarte porozumienia bądź przyjęte zlecenia.

Rozdział 2.

Cele i zadania Centrum  

§ 5. Celem Centrum jest ochrona zdrowia poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych - działania służące zachowaniu zdrowia, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odpowiednich przepisów regulujących zasady ich wykonywania oraz promocję zdrowia.

§ 6. Zadania określone w § 5 Centrum realizuje poprzez:

1)  ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych , w zakresie:

a)  podstawowej opieki zdrowotnej,

b)  opieki specjalistycznej,

c)  diagnostyki,

d)  fizjoterapii i rehabilitacji,

e)  medycyny pracy,

f)   stomatologii;

2)  orzekanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności do pracy, współdziałanie                  z instytucjami orzekającymi o stałej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej;

3)  opiekę profilaktyczną nad kandydatami, studentami i uczestnikami studiów doktoranckich, którzy                  w trakcie studiów i nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia;

4)  prowadzenie specjalizacji i kształcenia w zawodach medycznych;

5)  wynajem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu medycznego;

6)  organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów;

7)  doradztwo;

8)  inna niż powyżej wymieniona działalność nieograniczająca dostępności do świadczeń zdrowotnych.

§ 7. W wykonaniu działalności zdrowotnej Centrum współpracuje z:

1)  innymi publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej;

2)  placówkami oświatowo–wychowawczymi, szkołami wyższymi;

3)  organizacjami społecznymi;

4)  innymi osobami prawnymi i fizycznymi, a także innymi instytucjami w zakresie niezbędnym dla realizacji celów i zadań statutowych.

Rozdział 3.

Organy i struktura organizacyjna Centrum § 8. Organami Centrum są:

1)  Kierownik Centrum, zwany dalej Dyrektorem,

2)  Rada Społeczna

§ 9. 1. Dyrektor kieruje działalnością Centrum i reprezentuje go na zewnątrz.

2.      Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Centrum.

3.      Dyrektor jest przełożonym wszystkich osób zatrudnionych w Centrum.

4.      Konkurs na stanowisko Dyrektora ogłasza i przeprowadza podmiot tworzący, na podstawie ustawy o działalności leczniczej.

5.      Podmiot tworzący nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

6.      Dyrektor ustala regulamin organizacyjny Centrum, zawierający zadania i organizację wewnętrzną jednostek i komórek organizacyjnych oraz ich strukturę.

§ 10. 1. W Centrum działa Rada Społeczna, którą powołuje, odwołuje oraz zwołuje pierwsze posiedzenie -podmiot tworzący.

2.Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miasta Szczecin oraz organem doradczym Dyrektora Centrum.

3.W skład 5 osobowej Rady Społecznej wchodzą:

1)            Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego wyznaczona - jako przewodniczący Rady.

2)            przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego - jako członek Rady.

3)            trzech przedstawicieli Rady Miasta Szczecin - jako członkowie Rady.

4.  Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata licząc od dnia powołania.

5.  Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Miasta Szczecin.

6.  Członka Rady Społecznej przed upływem kadencji Rady Społecznej można odwołać w przypadkach:

1)  rezygnacji z udziału w pracach, rezygnacja musi zostać złożona na piśmie;

2)  na wniosek organu, który wyznaczył przedstawiciela;

3)  utraty zdolności do czynności prawnych przez członka Rady Społecznej.

7.Rada Miasta Szczecin powołuje nowego członka Rady Społecznej niezwłocznie po zaistnieniu warunków, o których mowa w ust. 6.

8.Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Rady Miasta Szczecin.

§ 11. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Radzie Miasta Szczecin wniosków i opinii w sprawach:

a)  zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b)  związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, c) przyznawania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem, 2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

a)  planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b)  rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c)  kredytów bankowych lub dotacji,

d)  podziału zysku,

e)  zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu       medycznego,

f)   regulaminu organizacyjnego.

3)  dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4)  opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i Statucie Centrum.

§ 12. 1. W ramach Centrum działają następujące jednostki organizacyjne: przychodnie, poradnie, pracownie diagnostyczne, poradnie rehabilitacyjne, pracownie fizjoterapii i poradnia stomatologiczna.

2. Strukturę Centrum określa schemat, stanowiący załącznik do regulaminu organizacyjnego.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa i majątek Centrum

§ 13. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach dotyczących  działalności leczniczej i finansów publicznych.

2.      Centrum pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności                  i reguluje zobowiązania.

3.      Centrum           gospodaruje      samodzielnie    przekazanymi   w nieodpłatne             użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Gminy Miasto Szczecin oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

4.      Centrum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego i inwestycyjnego  ustalanego przez Dyrektora.

5.      Zbycie aktywów trwałych Centrum, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

§ 14. Centrum może uzyskiwać środki finansowe:

1)  z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

2)  z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt. 1, polegającej na wspomaganiu działalności statutowej (z przeznaczeniem uzyskanych środków na działalność statutową),     a w szczególności na:

a)  udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieuprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub niefinansowanych ze środków publicznych,

b)  zbywaniu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczaniu, oddawaniu w użytkowanie mienia, którym Centrum gospodaruje, z zastrzeżeniem § 13 ust. 5,

c)  organizowaniu szkoleń, konferencji i seminariów,

d)  doradztwa,

e)  wymienionej w § 6 pkt. 8 ,

3)  na cele i na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej;

4)  z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

5)  sprzedaży usług i produktów niestanowiących działalności leczniczej, a które wynikają                        z zakresu działań poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Centrum; 6) z funduszy zewnętrznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

§ 15. 1. Wartość majątku Centrum określają: 1) fundusz założycielski; 2) fundusz Centrum.

2.      Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Centrum części mienia Gminy Miasta Szczecin.

3.      Fundusz Centrum stanowi wartość majątku Centrum po odliczeniu funduszu założycielskiego.

4.      Fundusz założycielski i fundusz Centrum ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu według zasad wynikających z odrębnych przepisów.

§ 16. 1. Fundusz Centrum zwiększa się o:

1)  zysk netto,

2)  kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,

3)  kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie straty.

2. Fundusz Centrum zmniejsza się o:

1)  stratę netto,

2)  kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.

§ 17. Centrum decyduje samodzielnie o podziale zysku, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 18. 1. Centrum pokrywa stratę we własnym zakresie.

2.W przypadku braku możliwości pokrycia straty przez Centrum, podmiot tworzący może pokryć stratę na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3.Nadzór nad Centrum sprawuje podmiot tworzący.

§ 19. 1. Rachunkowość Centrum jest prowadzona w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680  z 2020 r. poz. 568  ze zm.).

2.      Dyrektor sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu roczne sprawozdanie finansowe w celu zatwierdzenia  oraz inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów.

3.      Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu i ogłaszaniu, stosownie do obowiązujących przepisów lub na wniosek podmiotu tworzącego.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 20. 1. Zmiany w Statucie przyjmowane są w drodze stosownej uchwały Rady Miasta Szczecin.

                 2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie  postanowienia ustaw o działalności leczniczej i innych właściwych przepisów prawa.


udostępnił: AP, wytworzono: 2011/09/28, odpowiedzialny/a: AP, wprowadził/a: Mariusz Waszkiewicz, dnia: 2022/07/20 12:55:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mariusz Waszkiewicz 2022/07/20 12:55:54 modyfikacja wartości
Mariusz Waszkiewicz 2019/07/03 09:32:52 modyfikacja wartości
Mariusz Waszkiewicz 2019/07/03 08:41:16 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2011/09/28 13:13:21 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2011/09/28 13:12:49 nowa pozycja