przejdź do treści

Skierowania do lekarza specjalisty


Skierowania do lekarza specjalisty


 

Ambulatoryjne Świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent ma prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich mających podpisaną umowę z NFZ.Należy pamiętać, że na podstawie jednego skierowania pacjent ma prawo zarejestrować się w jednej placówce, która udziela świadczenia w danym zakresie . 


Skierowanie nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika
 • stomatologa
 • wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry

Bez skierowania ze świadczeń w poradniach specjalistycznych korzystają(art. 57 ustawy*):

 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (obowiązuje od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (obowiązuje od 31.08.2017)
 • w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną (obowiązuje od 14.10.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (obowiązuje od01.07.2018)
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (obowiązuje od 01.07.2018)
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (obowiązuje od 30.10.2018)

Ważność skierowania :

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę działań diagnostycznych lub terapeutycznych i zachowuje swoją ważność do czasu realizacji.

Wyjątki to:

►skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które jest ważne 18 miesięcy, licząc od dnia wystawienia
►skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważnośćwygasa po upływie 14 dni
►skierowanie na rehabilitacjęleczniczą, które traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia


Obowiązek dostarczenia oryginału skierowania

Od 01.01.2015 roku pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

Pacjenci nie powinni być odsyłani z powodu niekompletności skierowań. Należy poprosić  o uzupełnienie danych lub uzyskać wszelkie dane od lekarza kierującego.udostępnił: Anna Płoskoń, wytworzono: 2010/10/28, odpowiedzialny/a: Anna Płoskon, wprowadził/a: Mariusz Waszkiewicz, dnia: 2019/07/01 22:52:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mariusz Waszkiewicz 2019/07/01 22:52:15 modyfikacja wartości
Mariusz Waszkiewicz 2019/07/01 22:51:04 modyfikacja wartości
Mariusz Waszkiewicz 2019/07/01 22:50:31 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2010/11/17 12:45:27 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2010/10/28 13:27:53 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2010/10/28 13:26:29 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2010/10/28 13:22:00 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2010/10/28 13:16:57 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2010/10/28 13:12:42 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2010/10/28 13:07:40 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2010/10/28 13:05:29 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2010/10/28 12:50:22 nowa pozycja