przejdź do treści

Majątek


1.      Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach dotyczących  działalności leczniczej i finansów publicznych.

2.      Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3.       Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami  i majątkiemGminy Miasto Szczecin oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

4.      Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego i inwestycyjnego  ustalanego przez Kierownika.

5.      Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

6.     Wartość majątku Zakładu określają:

a.       fundusz założycielski

b.      fundusz Zakładu.

7.       Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Gminy Miasta Szczecin.

8.      Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

9.       Fundusz założycielski i fundusz Zakładu ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu według zasad wynikających z odrębnych przepisów.

 

10.  Fundusz Zakładu zwiększa się o:

a.     zysk netto,

b.     kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,

c.      kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie straty .

11.  Fundusz Zakładu zmniejsza się o:

a.     stratę netto,

b.      kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.


udostępnił: MW, wytworzono: 2019/10/16, odpowiedzialny/a: JJ, wprowadził/a: Mariusz Waszkiewicz, dnia: 2019/10/16 21:41:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mariusz Waszkiewicz 2019/10/16 21:41:30 modyfikacja wartości
Mariusz Waszkiewicz 2019/10/16 21:39:57 nowa pozycja