przejdź do treści

Źródła finansowania

Źródła finansowania


1.      Rachunkowość Zakładu jest prowadzona w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 351).

  1. Kierownik przedstawia Prezydentowi Miasta Szczecina roczne sprawozdanie finansowe w celu zatwierdzenia  oraz inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów.
  2. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu i ogłaszaniu, stosownie do obowiązujących przepisów lub na wniosek podmiotu tworzącego.

4.     Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

  1. Stratę Zakład pokrywa we własnym zakresie.
  2. W przypadku braku możliwości pokrycia straty przez Zakład, podmiot tworzący może pokryć stratę na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  3. Nadzór nad Zakładem sprawujepodmiot tworzący.

8.     Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

·       z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

·       z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, polegającej na wspomaganiu działalności statutowej (z przeznaczeniem uzyskanych środków na działalność statutową),  a w szczególności na:

a.     udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieuprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub niefinansowanych ze środków publicznych,

b.       zbywaniu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczaniu, oddawaniu w użytkowanie mienia, którym Zakład gospodaruje, z zastrzeżeniem § 20 ust. 5,

c.       organizowaniu szkoleń, konferencji i seminariów,

d.      doradztwa,

e.      inną niż powyżej wymieniona działalność nieograniczającą dostępności do świadczeń zdrowotnych,

  • z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
  • sprzedaży usług i produktów nie stanowiących działalności leczniczej, a które wynikają  z zakresu działań poszczególnych struktur organizacyjnych Zakładu;
  • dla realizacji celów i na zasadach określonych w przepisach ustawy o działalności leczniczej.

udostępnił: MW, wytworzono: 2019/10/16, odpowiedzialny/a: JJ, wprowadził/a: Mariusz Waszkiewicz, dnia: 2019/10/16 21:45:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mariusz Waszkiewicz 2019/10/16 21:45:16 modyfikacja wartości
Mariusz Waszkiewicz 2019/10/16 21:43:20 nowa pozycja
udostępnił: , wytworzono: 2014/03/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2014/03/10 09:22:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2014/03/10 09:22:42 nowa pozycja