przejdź do treści

Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 002/ZOZ/2019


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 002/ZOZ/2019

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZKÓŁ WYŻSZYCH W SZCZECINIE

ZAPRASZA

do składania ofert na „Sprzedaż urządzeń i sprzętu medycznego wycofanego z eksploatacji, będącego własnością Zakładu”

 

1.     Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych

ul. Wyspiańskiego 24

70-497 Szczecin

tel. 91 311 47 10

fax 91 311 47 18

email: sekretariat@spzozsw.pl

 

2.     Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres email: jjanczuk@spzozsw.pllub pisemnej - w terminie do dnia 31-12-2019 r. do godz. 10.00.

 

3.     Miejsce i termin, w którym można obejrzeć urządzenia:

Przeznaczone do sprzedaży urządzenia i sprzęt medyczny można oglądać w dniach:  23, 27, 30 grudnia 2019 r. w godzinach 7.30 – 14.00.

 

4.     Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

Jolanta Jańczuk – tel. 91 311 47 11, email: jjanczuk@spzozsw.pl

 

5.     Wykaz urządzeń /sprzętu medycznego objętych ofertą oraz ceny wywoławcze

Lp.

Nazwa

Rok produkcji

Nr inwentarzowy

ilość

Stan techniczny

Jednostkowa cena wywoławcza w złotych

1.

FOTEL GINEKOLOGICZNY

2012

8-802/193

8-802/190

2

SPRAWNY

760,00

2.

UNIT STOMATOLOGICZNY OUS 0201 (W ZESTAWIE OBUDOWANA SPRĘŻARKA, TABORET LEKARSKI)

2006

8-80-802/119

1

SPRAWNY

4 100,00

3.

ASUSTOR STOMATOLOGICZNY

2013

04-134

08-8-135

2

SPRAWNY

220,00

4.

STERYLIZATOR TAU CLAVE-3000

2007

8-802/138

1

SPRAWNY

950,00

5.

STERYLIZATOR TAU CLAVE-3000 ZE ZGRZEWARKĄ

2009

08-8/155

1

SPRAWNY

1 250,00

6.

STERYLIZATOR ASMA

1998

8-80-802/53

1

NIESPRAWNY

300,00

7.

ZGRZEWARKA ELEKTRYCZNA

2006

04-73

2

SPRAWNY

340,00

8.

DESTYLATORKA DEL-5

2009

04-91

1

SPRAWNY

210,00

9.

CYKLOERGOMETR REHABILITACYJNY CRG V.001

2011

08-802/170

1

SPRAWNY

3 100,00

 

6.     Wymagane dokumenty:

a)     Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

b)     W przypadku oferenta będącego przedsiębiorcą – należy do oferty dołączyć wydruk z KRS lub CEiDG.

c)     Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 2.

 

7.     Sprzedającemu przysługuje prawo do unieważnienia, odwołania lub zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

8.     Inne informacje:

a)     Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. Oferent ma możliwość złożenia oferty cenowej na zakup wybranych urządzeń,

b)     Sprzedający wybierze Oferentów, którzy zaoferują najwyższą cenę jednostkową zakupu danych urządzeń,

c)     w przypadku złożenia dwóch ofert jednakowych cenowo (dot. danego urządzenia) Sprzedający wezwie Oferentów do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych,

d)     Nabywca zobowiązuje się podpisać umowę sprzedaży w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania.

e)     Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży, płacąc na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT.

f)      Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.

 

 

 

Kierownik SP ZOZ Szkól Wyższych

 prof. dr hab. Beata Karakiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Imię i nazwisko/nazwa oraz miejsce zamieszkania/siedziby  składającego ofertę:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP ........................................................

REGON ..................................................

PESEL .....................................................

tel. .........................................................

1.     Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postepowania, określonymi w zaproszeniu do składania ofert na „Sprzedaż urządzeń i sprzętu medycznego wycofanego z eksploatacji, będącego własnością Zakładu” oraz treścią wzoru umowy.

2.     Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz stan techniczny urządzeń / sprzętu medycznego składam ofertę zakupu na kwotę ( łączna cena wszystkich urządzeń wskazanych przez Oferenta) ....................................... zł brutto (słownie: ........................................................................................................................................)

 

Lp.

Nazwa sprzętu

Cena wywoławcza brutto (zł)

Proponowana cena zakupu/nabycia (zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny, zobowiązuję się podpisać umowę sprzedaży w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników postepowania.

4.     Po podpisaniu umowy zobowiązuję się zapłacić cenę nabycia w terminie 14 dni od daty podpisania umowy sprzedaży, płacąc na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT.

5.     Oświadczam, że jestem świadom, że wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przeze mnie ceny nabycia.

.................................................

                                                                                               podpis Oferenta

 

Załącznik nr 2

UMOWASPRZEDAŻY UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

zawarta w dniu ................................. w Szczecinie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych z siedziba przy ul. Wyspiańskiego 24, 70-497 Szczecin, nr KRS 0000005493,nr NIP 8522208689, nr Regon 810821342, reprezentowanym przez:

Kierownika prof. dr hab. Beatę Karakiewicz

zwanym dalej Sprzedającym

a

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej Kupującym

treści następującej:

Przedmiot umowy

§1

Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem używanego sprzętu medycznego, który wymieniony jest w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

1.     Sprzedający sprzedaje, a kupujący kupuje sprzęt medyczny wymieniony w załączniku nr 1 za cenę brutto (w tym podatek VAT).

2.     Wydanie i odebranie przedmiotu umowy nastąpi po uiszczeniu zapłaty na konto Sprzedającego nr .............................................................................................................

oraz na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Kupujący zobowiązuje się osobiście odebrać przedmiot umowy w umówionym terminie. Kupującego obciążają koszty wydania, odbioru i transportu przedmiotu umowy.

§3

1.     Kupujący oświadcza, że sprzęt medyczny określony w załączniku nr 1 widział, a także zapoznał się z jego działaniem i wyglądem.

2.     Kupujący nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do stanu prawnego, faktycznego                          i technicznego oraz co do działania, wyglądu i jakości sprzętu medycznego wymienionego w załączniku nr 1.

 

 

Zapłata ceny

§4

1.     Kupujący zapłaci umówioną w §2 ust. 1 cenę w terminie 14 dni od daty doręczenia wystawionej prawidłowo faktury VAT.

2.     Za datę zapłaty uważa się chwilę uznania środków finansowych na rachunku bankowym Sprzedającego.

 

Odsetki za opóźnienie

§5

W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych.

 

Postanowienia końcowe

§6

1.     Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.     W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

3.     Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie Sąd ustalony według siedziby Sprzedającego.

4.     Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

                   Sprzedawca                                                                                                                                                                                                                                                                           Kupujący

 

 

.......................................................                                                                                                                                                                                                                                               .......................................................

 

 

 

Ogłoszenie do pobrania

Scan ogloszenia 002/ZOZ/2019.pdf

 

 

 

 

 

 


 


data wygaśnięcia: 2019/12/23


udostępnił: MW, wytworzono: 2019/12/23, odpowiedzialny/a: Jolanta Jańczuk, wprowadził/a: Mariusz Waszkiewicz, dnia: 2019/12/23 11:44:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mariusz Waszkiewicz 2019/12/23 11:44:37 modyfikacja wartości
Mariusz Waszkiewicz 2019/12/23 11:41:23 nowa pozycja