przejdź do treści

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE o konkursie na wyłonienie Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie


OGŁOSZENIE

o konkursie na wyłonienie Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, a także na tablicy ogłoszeń SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie.

        Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z późn.zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz.U.2012.182 z późn.zm.) oraz w oparciu o przyjęty przez Komisję Konkursową Regulamin Przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,  Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie ogłasza konkurs na wyłonienie Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.

 

Siedziba podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Ul. Wyspiańskiego 24

70-497 Szczecin

Tel. 91 311-47-10

 

 

 

1. Wymagane kwalifikacje kandydata:

    Kandydat na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896 z późn.zm.) tj. posiadać:

1.    tytuł zawodowy lekarza, bądź lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;

2.    minimum 8 lat pracy w zawodzie lekarza, bądź lekarza dentysty.

2. Wymagania dodatkowe wobec kandydata:

  1. Znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego.
  2. Znajomość ustawy o działalności leczniczej.
  3. Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  4. Znajomość ustawy o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta.
  5. Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych.

 

3.Wymagane dokumenty:

 

1) Kandydat zgłaszający się do konkursu winien złożyć następujące dokumenty:

a.    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

b. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy wymagane do zajmowania stanowiska Zastępcy Kierownika do spraw lecznictwa podmiotu leczniczego wraz z dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu lekarza, bądź lekarza dentysty oraz dyplomem specjalisty lub ukończenia specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny;

c.     opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

d.  inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

e. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

f.     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,

2)   Dokumenty określone w pkt 1 powinny zostać złożone w oryginałach, z zastrzeżeniem        pkt 3 poniżej.

3)  W odniesieniu do dokumentów określonych w pkt 1 lit. d dopuszcza się możliwość złożenia kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez samego kandydata. Na prośbę Kierownika SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie lub Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. Kandydaci są obowiązani do posiadania ze sobą w dniu rozpatrzenia kandydatur (konkursu) oryginałów dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie w celu ich ewentualnego przedstawienia. 

4. Komplet dokumentów wskazanych w ust. 2 należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, ul. Wyspiańskiego 24, 70-497 Szczecin, najpóźniej do dnia 19.07.2019 r. do godz. 15.00.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie”.

W razie nadania przesyłki pocztą nie decyduje data stempla pocztowego lecz moment faktycznego dostarczenia dokumentów do SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie.

 

5.Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia kandydatur: w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, ul. Wyspiańskiego 24, 70-497 Szczecin, w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert.

 

6.O konkretnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą pisemną oraz telefonicznie.

 

 

 

7. Informacja o warunkach pracy i warunkach socjalnych.

 

Zastępca Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie będzie zatrudniony na podstawie: umowy cywilno- prawnej. Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia – do uzgodnienia.

 

8. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, można uzyskiwać w siedzibie tego podmiotu, w godzinach pracy podmiotu, tj. od 7:30 do 15:00 w dni robocze. Telefon kontaktowy to: 91 311-47-10. Każdemu zgłaszającemu się kandydatowi udostępnia się jednakowe materiały informacyjne.

9. Kierownik SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie powiadamia pisemnie o wynikach konkursu kandydatów biorących udział w konkursie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.


data wygaśnięcia: 2019/07/19


udostępnił: MW, wytworzono: 2019/07/09, odpowiedzialny/a: Aleksandra Niezgoda, wprowadził/a: Mariusz Waszkiewicz, dnia: 2019/07/09 14:02:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mariusz Waszkiewicz 2019/07/09 14:02:13 modyfikacja wartości
Mariusz Waszkiewicz 2019/07/09 13:46:30 nowa pozycja