przejdź do treści

Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko Kierownika Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie


ZARZĄDZENIE NR 373/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 sierpnia 2023 r.


w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Kierownika Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie


Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991, Dz. U. z 2022 r. poz. 2280 i 2705 i Dz. U. z 2018 r. poz. 1532) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Kierownika Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie, ul. Wyspiańskiego 24.

2. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy, kto odpowiada formalnym kryteriom wyboru, określonym w ogłoszeniu o konkursie, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie należy udostępnić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego oraz podać do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie podmiotu leczniczego.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego oraz Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Prezydent Miasta


Piotr Krzystek

Załączniki:

/BIPJednostkiFiles/file/Zarzadzenie_Nr_373_23_Prezydenta_Miasta_Szczecin_z_dnia_2_sierpnia_2023_r_w_sprawie_ogloszenia_o_konkursie_na_stanowisko_Kierownika_SCZSPZOZ.pdf


data wygaśnięcia: 2023/12/04


udostępnił: Kamila Dzwonek, wytworzono: 2023/08/04, odpowiedzialny/a: Kamila Dzwonek, wprowadził/a: Mariusz Waszkiewicz, dnia: 2023/08/04 20:36:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mariusz Waszkiewicz 2023/08/04 20:36:10 modyfikacja wartości
Mariusz Waszkiewicz 2023/08/04 20:32:12 modyfikacja wartości
Mariusz Waszkiewicz 2023/08/04 20:28:29 modyfikacja wartości
Mariusz Waszkiewicz 2023/08/04 20:27:44 modyfikacja wartości
Mariusz Waszkiewicz 2023/08/04 20:26:43 nowa pozycja