przejdź do treści

Ogłoszenia

MEDYCYNA PRACY


Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH

z siedzibą w Szczecinie al. Wojska Polskiego 97

ogłasza 

K O N K U R S   O F E R T

w celu zawarcia umów o udzielanie przez osoby legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego   z zakresu:

  1. lekarza medycyny pracy
  2.  

Kryteria oceny ofert:

  1. doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
  2. kwalifikacje Oferenta,
  3. cena.

Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta na okres  od 01-05-2012 roku do 31-12-2013 roku.

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Sekretariacie SP ZOZ SZW  w terminie do dnia 23-05-2012 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia – al. Wojska Polskiego 97, sekretariat pok.2 – w dniu 23-05-2012 o godz.12.15

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Sekretariacie SP ZOZ SZW, poczynając od dnia 15-05-2012 r. 

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w SP ZOZ SZW , poczynając od dnia 15-05-2012 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25-05-2012 r. O wynikach konkursu udzielający zamówienia poinformuje składających oferty, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie al. Wojska Polskiego 97.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub części oraz przedłużenie terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 14-05-2012 r.

 


data wygaśnięcia: 2012/05/14


udostępnił: Medycyna pracy, wytworzono: 2012/05/14, odpowiedzialny/a: Anna Płoskoń, wprowadził/a: Anna Patraś, dnia: 2012/05/14 12:50:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Patraś 2012/05/14 12:50:39 modyfikacja wartości
Anna Patraś 2012/05/14 12:48:38 nowa pozycja